Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden
1.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de voorwaarden zoals gesteld in deze en navolgende artikelen van toepassing op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten vanuit Broelando.
1.2 De benaming Broelando genoemd in de artikelen staat voor het bij de Kamer van Koophandel te Den Haag ingeschreven bedrijf Broelando onder KvK nummer 62188941.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden dienen door Broelando schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 2 Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen Broelando en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip waarop Broelando een door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte, prijsopgave of boekingsovereenkomst heeft ontvangen en waarvan de geldigheidsduur niet is verlopen.
2.2 Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de productie de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief ‐ naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag ‐ in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht ‐ van welke aard dan ook ‐ moeten schriftelijk door Broelando bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen opleverdatum van de productie komt door de wijziging te vervallen.
2.3 Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor Broelando eerst bindend, indien en voor zover deze door Broelando schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend.
3.2 Alle prijsopgaven en de prijzen die Broelando in rekening brengt, zijn de op het moment van de offerte c.q. van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief reis‐ en verblijfkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reiskosten bedragen € 0,19 cent per kilometer.
3.3 Tenzij anders aangegeven, worden prijzen uitgedrukt in Euro’s, exclusief BTW.
3.4 Broelando behoudt zich het recht voor om meer- en minder werk voortvloeiend uit de overeenkomst te verrekenen met het door opdrachtgever verschuldigd eindbedrag.
3.5 Wederpartij is verantwoordelijk voor het afdragen van auteurskosten voor de muziek die in een videoproductie wordt gebruikt. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de auteursrechtenorganisatie en de kosten worden toegevoegd aan de eindfactuur.

Artikel 4 Levering
4.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en is mede afhankelijk van startdatum en meerwerk, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet‐tijdige levering is Broelando dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
4.2 Door Broelando gemaakte extra kosten, in verband met door opdrachtgever gewenste spoedlevering(en) en/of oplevering eerder dan bij overeenkomst voorzien, zijn voor rekening voor de opdrachtgever.

Artikel 5 Betaling
5.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden in overeenstemming met door Broelando bij offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst of aan de andere kant vastgelegde betalingsvoorwaarden, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur.
5.3 Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de opdrachtgever van Broelando een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de opdrachtgever een aparte factuur, met dezelfde betalingstermijn als in lid 2.
5.4 Indien betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door Broelando is ontvangen, is opdrachtgever aan Broelando een rente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd, over het uitstaande bedrag vanaf de dag dat de betaling opeisbaar is tot de dag de complete betaling.
5.5 Alle door Broelando gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

Artikel 6 Annulering
6.1 Annulering van de opdracht is alleen schriftelijk mogelijk, overeenstemming met Broelando. Alle andere manieren worden niet geaccepteerd.
6.2 In geval van annulering zal Broelando al gemaakte kosten in rekening brengen, eventueel vermeerderd met administratiekosten.
6.3 Indien de opdrachtgever binnen 6 weken maar uiterlijk 1 week vóór het begin van de opdracht annuleert wordt 15% van de totale op de overeenkomst vermelde productieprijs in rekening gebracht eventueel vermeerderd met al gemaakte kosten.
6.4 Indien de opdrachtgever minder dan 1 week vóór de startdatum van de opdracht annuleert wordt er alleen ingeval van overmacht een regeling getroffen. Indien overmacht niet uitdrukkelijk aantoonbaar kan worden gemaakt is opdrachtgever de totale op de offerte of overeenkomst vermelde prijs verschuldigd.
6.5 De regeling bij annulering in geval van overmacht kan bestaan uit een eventuele ontbinding van de overeenkomst of het afspreken van een nieuwe opdrachtdatum.

Artikel 7 Overmacht
7.1 Onder overmacht zoals gesteld in artikel 6 is sprake in het geval van:
a. overlijden van opdrachtgever(s) of een familielid in de eerste- of tweede graad.
b. acute ziekenhuisopname van de opdrachtgever(s) of een familielid in de eerste- of tweede graad.
7.2 Onder overmacht ten aanzien van de uitvoering van de opdracht door Broelando wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Broelando geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Broelando niet in staat is de verplichtingen na te komen.
7.3 Voor zover Broelando ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Broelando gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Reclamatie
8.1. Reclamatie is niet mogelijk indien:
‐ de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
‐ de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Broelando op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
‐ de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Broelando;
‐ wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Broelando (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
‐ indien zonder schriftelijke toestemming van Broelando door derden reparaties of andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.
8.2. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen tien dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Broelando gegrond wordt bevonden, zal Broelando te zijne keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken zijn eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.
8.3. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
8.4. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 9 Garantie
9.1 Broelando garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Broelando de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van Broelando vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich al nu de vervangen zaak aan Broelando te retourneren en de eigendom daarover aan hem te verschaffen.
9.3 De in deze voorwaarden genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Broelando, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 10 Auteursrechten
10.1 Het auteursrecht op alle door Broelando geproduceerde producties en media blijft te allen tijde berusten bij Broelando, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Openbaarmaking of gebruik van foto of video(fragmenten) anders dan eigen gebruik is zonder schriftelijke toestemming van Broelando uitdrukkelijk verboden.
10.2 Opdrachtgever vrijwaart Broelando voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of enigerlei andere auteursrechtelijke beperkingen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
10.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Broelando tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Broelando, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
10.4 Alle door Broelando eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, elektronische bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Broelando worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
10.5 Broelando behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1. Broelando is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit reclame zoals omschreven in artikel 8 hiervoor geldt als enige en algehele (schade)vergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Broelando of leidinggevende ondergeschikten.
11.2. Broelando is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet‐leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
11.3. Broelando aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens zijn verstrekte adviezen.

Artikel 12 Ontbinding
12.1 Onverminderd het bepaalde onder “Betalingen” wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele of aan de andere kant de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Recht
13.1 Op alle door Broelando gesloten boekingsovereenkomsten of overeenkomsten tot het verrichten van overige diensten evenals verkoopovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Iedere rechtsvordering uit hoofde van de gesloten overeenkomst zal worden ingesteld voor de bevoegde Nederlandse rechter.